Tuyển dụng

Tuyển dụng

TUYỂN THƯ KÝ PHÒNG DỰ ÁN

Vị trí: Thư ký Phòng dự án

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Green World luôn chào đón các ứng viên có hoài bảo luôn chào đón các ứng viên có hoài bão để cùng Green World phát triển.